Koncernens balansrapporter

MSEK

Not

 

31 dec 2015

31 dec 2014

Tillgångar

       

Goodwill

K12

 

54 938

70 895

Övriga immateriella anläggningstillgångar

K12

 

12 995

15 266

Materiella anläggningstillgångar

K13

 

55 093

69 669

Kapitalandelar i intressebolag och joint ventures

K14

 

23 341

32 793

Uppskjutna skattefordringar

K10

 

5 054

5 955

Tillgångar för pensionsåtaganden

K21

 

3 773

289

Långfristiga räntebärande fordringar

K15

 

16 368

14 336

Övriga anläggningstillgångar

K1, K15

 

2 287

1 219

Summa anläggningstillgångar

K1

 

173 850

210 422

Lager

K16

 

1 871

1 779

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar

K1, K17

 

17 090

19 087

Aktuella skattefordringar

   

69

1 051

Räntebärande fordringar

K1, K18

 

10 679

10 993

Likvida medel

K1, K18

 

14 647

28 735

Tillgångar som innehas för försäljning

K34

 

35 812

Summa omsättningstillgångar

   

80 167

61 644

Summa tillgångar

   

254 017

272 066

Eget kapital och skulder

       

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare

   

97 884

111 383

varav tillskjutet kapital

   

35 496

35 486

varav reserver och balanserade vinstmedel

   

62 388

75 897

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

K19

 

4 318

4 981

Summa eget kapital

   

102 202

116 364

Långfristiga lån

K20

 

91 646

90 168

Uppskjutna skatteskulder

K10

 

10 627

10 840

Avsatt för pensioner och anställningsavtal

K21

 

1 824

3 505

Övriga avsättningar

K22

 

4 375

11 764

Övriga långfristiga skulder

K23

 

702

1 887

Summa långfristiga avsättningar och skulder

   

109 175

118 163

Kortfristiga lån

K20

 

9 337

11 321

Kortfristiga avsättningar

K22

 

847

580

Aktuella skatteskulder

   

85

571

Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder

K24

 

20 774

25 067

Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning

K34

 

11 598

Summa kortfristiga avsättningar och skulder

   

42 641

37 539

Summa eget kapital och skulder

   

254 017

272 066

         

Eventualtillgångar

K29

 

Ansvarsförbindelser

K29

 

298

320

Ställda säkerheter

K29

 

353

426

Det tidigare segmentet region Eurasien klassificeras som innehav för försäljning. Regionens tillgångar och skulder presenteras därför separat på två rader för 2015. 2014 har inte omräknats.

 

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.