Koncernens kassaflödesrapporter

MSEK

Not

 

Jan–dec 2015

Jan–dec 2014

Årets resultat

   

10 205

15 599

Justeringar för:

       

Av- och nedskrivningar

   

21 705

15 589

Resultat vid avyttring/utrangering av anläggningstillgångar

   

283

442

Resultat från intressebolag och joint ventures med avdrag för utdelningar

K14

 

3 471

-2 457

Pensioner, övriga avsättningar

   

-487

-1 165

Finansiella poster

   

-290

6

Skatter

   

1 537

1 331

Övrigt icke likviditetspåverkande

   

-239

21

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

   

36 184

29 366

Ökning (-)/Minskning (+), rörelsefordringar

   

146

1 108

Ökning (-)/Minskning (+), lager

   

-384

-128

Ökning (+)/Minskning (-), rörelseskulder

   

-698

-1 094

Förändring av rörelsekapital

   

-935

-114

Kassaflöde från löpande verksamhet

K30

 

35 249

29 252

varav hänförligt till avvecklad verksamhet

   

8 121

8 418

Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar

   

-18 699

-16 206

Avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar

   

153

91

Rörelseförvärv och förvärv av andra egetkapitalinstrument

K30, K33

 

-6 248

-1 124

Avyttring av övriga egetkapitalinstrument

K30

 

4 724

2 094

Lämnade lån och andra liknande investeringar

K1

 

-11 764

-5 529

Återbetalning av lämnade lån och andra liknande investeringar

   

1 218

524

Gottgörelse från pensionsstiftelse

   

400

Nettoförändring kortfristiga placeringar

   

1 631

-2 230

Kassaflöde från investeringsverksamhet

K1

 

-28 985

-21 979

varav hänförligt till avvecklad verksamhet

   

-4 823

3 863

Kassaflöde före finansieringsverksamhet

K1

 

6 264

7 272

Återköpta egna aktier inklusive transaktionskostnader

   

-14

-6

Förvärv av minoritetsintressen

   

-356

Utdelning betald till moderbolagets ägare

   

-12 990

-12 990

Utdelning betald till ägare av innehav utan bestämmande inflytande

K30

 

-781

-1 143

Upptagna lån

   

8 437

12 075

Amorterade lån

   

-8 307

-8 375

Nettoförändring av räntebärande lån med kort löptid

   

3 934

-985

Reglering av derivatkontrakt för ekonomiska säkringar och CSA

   

450

1 153

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

   

-9 628

-10 269

varav hänförligt till avvecklad verksamhet

   

422

-705

Årets kassaflöde

   

-3 363

-2 997

varav hänförligt till kvarvarande verksamhet

   

3 719

3 850

Likvida medel vid årets början

K1

 

28 735

31 355

Årets kassaflöde

   

-3 363

-2 997

Kursdifferens i likvida medel

   

-38

377

Likvida medel vid årets slut

K18

 

25 334

28 735

varav hänförliga till kvarvarande verksamhet

   

14 647

21 627

varav hänförliga till avvecklad verksamhet

   

10 687

7 109

         

Erhållna utdelningar

K30

 

6 896

2 136

Erhållna räntor

K30

 

1 381

596

Betalda räntor

K30

 

-3 034

-3 203

Betalda skatter

K30

 

-3 166

-3 178

Koncernens kassaflödesrapporter presenteras inklusive det tidigare segmentet region Eurasien, men med tilläggsinformation avseende kassaflöden från löpande verksamhet, investerings- och finansieringsverksamhet i regionen.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.