Koncernens rapporter över förändringar i eget kapital

MSEK

Not

Aktie-kapital

Övrigt
till-
skjutet kapital

Säk-rings-reserv

Reserv för verkligt värde

Valuta-kurs–reserv

Om-värde-rings-reserv

Reserv för inflations-justeringar

Egetkapital–transaktioner i intresse–bolag

Balan–serade vinst–medel

Summa moder-bolagets ägare

Innehav
utan bestäm–mande inflytande

Summa eget kapital

Utgående balans 31 december 2013

 

13 856

21 618

56

3

-18 982

266

4 909

-2 680

89 278

108 324

4 610

112 934

Utdelningar

K19

-12 990

-12 990

-1 058

-14 048

Aktierelaterade ersättningar

K31

18

18

18

Övriga transaktioner med ägare

K19

-6

-6

-6

Summa transaktioner med ägare

 

12

-12 990

-12 978

-1 058

-14 036

Årets resultat

K19

14 502

14 502

1 097

15 599

Övrigt totalresultat

K11, K19

46

3

3 610

-3 079

580

332

911

Summa totalresultat

 

46

3

3 610

11 423

15 081

1 429

16 510

Effekt av MegaFons transaktioner med
egna aktier

K14

955

955

955

Utgående balans 31 december 2014

 

13 856

21 630

102

6

-15 372

266

4 909

-1 725

87 711

111 383

4 981

116 364

Utdelningar

K19

-12 990

-12 990

-835

-13 825

Förvärv av minoritetsintressen

 

-309

-309

-47

-356

Aktierelaterade ersättningar

K31

23

23

23

Övriga transaktioner med ägare

K19

-14

-14

-14

Summa transaktioner med ägare

 

10

-13 299

-13 289

-882

-14 171

Årets resultat

K19

8 551

8 551

1 654

10 205

Övrigt totalresultat

K11, K19

480

4

-11 455

3 407

-7 564

-1 433

-8 997

Summa totalresultat

 

480

4

-11 455

11 958

987

221

1 208

Effekt av Turkcells förvärv av minoritetsintressen

K14

-1 197

-1 197

-1 197

Utgående balans 31 december 2015

 

13 856

21 640

582

10

-26 827

266

4 909

-2 922

86 370

97 884

4 318

102 202

Koncernens rapporter över förändringar i eget kapital presenteras inklusive både kvarvarande och avvecklad verksamhet.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.