Koncernens totalresultatrapporter

Koncernens totalresultatrapporter

MSEK, förutom uppgifter per aktie

Not

 

Jan–dec 2015

Jan–dec 2014

Kvarvarande verksamhet

       

Nettoomsättning

K1, K5, K6

 

86 569

81 131

Kostnader för sålda tjänster och varor

K7

 

-52 782

-48 322

Bruttoresultat

K1

 

33 788

32 809

Försäljnings- och marknadsföringskostnader

K1, K7

 

-14 269

-13 495

Administrationskostnader

K7

 

-5 826

-5 276

Forsknings- och utvecklingskostnader

K7

 

-147

-228

Övriga rörelseintäkter

K8

 

1 124

662

Övriga rörelsekostnader

K8

 

-3 457

-1 295

Resultat från intressebolag och joint ventures

K14

 

3 394

4 567

Rörelseresultat

K5

 

14 606

17 743

Finansiella intäkter

K9

 

609

806

Finansiella kostnader

K9

 

-3 526

-3 341

Resultat efter finansiella poster

   

11 689

15 209

Skatter

K10

 

-2 157

-2 989

Årets resultat från kvarvarande verksamhet

   

9 532

12 219

Avvecklad verksamhet

       

Årets resultat från avvecklad verksamhet

K34

 

673

3 379

Summa årets resultat

   

10 205

15 599

Poster som kan komma att omklassificeras till årets resultat:

       

Valutakursdifferenser från kvarvarande verksamhet

K11

 

-6 868

1 756

Valutakursdifferenser från avvecklad verksamhet

K11, K34

 

-5 478

1 309

Resultat från intressebolag

K11, K34

 

-2

9

Kassaflödessäkringar

K11

 

614

69

Finansiella instrument som kan säljas

K11

 

-2

3

Skatter avseende poster som kan komma att omklassificeras

K10, K11

 

-667

845

Poster som inte kommer att omklassificeras till årets resultat:

       

Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner

K21

 

4 322

-3 953

Skatter avseende poster som inte kommer att omklassificeras

K10

 

-922

870

Intressebolags omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner

K14

 

6

5

Övrigt totalresultat

   

-8 997

911

Summa totalresultat

   

1 208

16 510

         

Årets resultat hänförligt till:

       

Moderbolagets ägare

   

8 551

14 502

Innehav utan bestämmande inflytande

K19

 

1 654

1 097

Summa totalresultat hänförligt till:

       

Moderbolagets ägare

   

987

15 081

Innehav utan bestämmande inflytande

K19

 

221

1 429

         

Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning, totalt

K19

 

1,97

3,35

Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning, kvarvarande verksamhet

   

2,16

2,78

Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning, avvecklad verksamhet

   

-0,19

0,57

Det tidigare segmentet region Eurasien klassificeras som avvecklad verksamhet och presenteras därför som ett belopp för 2015 respektive 2014.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.