Moderbolagets balansräkningar

MSEK

Not

 

31 dec 2015

31 dec 2014

Tillgångar

       

Immateriella anläggningstillgångar

M8

 

7

10

Materiella anläggningstillgångar

M9

 

3

5

Uppskjutna skattefordringar

M6

 

125

Övriga finansiella anläggningstillgångar

M10

 

162 690

155 355

Summa anläggningstillgångar

   

162 700

155 495

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar

M11

 

41 740

42 146

Aktuella skattefordringar

   

897

Kortfristiga placeringar

M12

 

8 870

17 508

Kassa och bank

M12

 

9 903

5 254

Summa omsättningstillgångar

   

60 513

65 805

Summa tillgångar

   

223 213

221 300

         

Eget kapital och skulder

       

Bundet eget kapital

       

Aktiekapital

   

13 856

13 856

Reservfond

   

1 855

1 855

Fritt eget kapital

       

Andra fonder

   

586

104

Balanserade vinstmedel

   

54 919

57 905

Årets resultat

   

11 685

10 012

Summa eget kapital

   

82 901

83 732

Obeskattade reserver

M6

 

12 666

11 476

Avsatt för pensioner och anställningsavtal

M14

 

436

427

Uppskjutna skatteskulder

M6

 

10

Övriga avsättningar

M15

 

58

51

Summa avsättningar

   

504

478

Räntebärande skulder

       

Långfristiga lån

M16

 

88 086

87 165

Kortfristiga lån

M16

 

37 537

36 287

Aktuella skatteskulder

   

86

Ej räntebärande skulder

       

Långfristiga skulder

M17

 

8

7

Kortfristiga avsättningar, leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder

M15, M18

 

1 425

2 155

Summa skulder

   

127 142

125 614

Summa eget kapital och skulder

   

223 213

221 300

         

Eventualtillgångar

M23

 

Ansvarsförbindelser

M23

 

2 595

3 196

Ställda säkerheter

M23

 

58

         

 

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.