Moderbolagets kassaflödesanalyser

MSEK

Not

 

Jan–dec 2015

Jan–dec 2014

Årets resultat

   

11 685

10 012

Justeringar för:

       

Av- och nedskrivningar

   

225

10 153

Resultat vid avyttring/utrangering av anläggningstillgångar

   

48

-1 822

Pensioner, övriga avsättningar

   

8

-173

Finansiella poster

   

-1 382

3 639

Koncernbidrag och bokslutsdispositioner

   

-6 376

-7 750

Skatter

   

989

-668

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

   

5 197

13 391

Ökning (-)/Minskning (+), rörelsefordringar

   

444

-623

Ökning (+)/Minskning (-), rörelseskulder

   

-801

425

Förändring av rörelsekapital

   

-358

-198

Kassaflöde från löpande verksamhet

   

4 839

13 193

Förvärvade immateriella och materiella anläggningstillgångar

   

0

-1

Återbetalning av kapital från dotterbolag

   

380

18 522

Förvärvade egetkapitalinstrument

   

-7 663

-4 314

Avyttrade egetkapitalinstrument och avyttrad verksamhet

   

4,817

3 949

Lämnade lån och andra investeringar

   

-11 775

-34 253

Nettoförändring av kortfristiga räntebärande fordringar

   

3 303

-2 106

Återbetalning av långfristiga lån

   

711

Kassaflöde från investeringsverksamhet

   

-10 227

-18 203

Kassaflöde före finansieringsverksamhet

   

-5 388

-5 010

Återköpta egna aktier inklusive transaktionskostnader

   

-14

-6

Utdelning till aktieägare

   

-12 990

-12 990

Erhållna/lämnade koncernbidrag

   

7 980

8 678

Upptagna lån

   

8 050

11 050

Amorterade lån

   

-8 173

-8 366

Nettoförändring av kortfristiga räntebärande skulder

   

3 336

-1 013

Reglering av derivatkontrakt för ekonomiska säkringar och CSA

   

450

1 155

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

   

-1 361

-1 492

Årets kassaflöde

   

-6 748

-6 502

          

Likvida medel vid årets början

   

20 379

26 781

Årets kassaflöde

   

-6 748

-6 502

Kursdifferens i likvida medel

   

-73

100

Likvida medel vid årets slut

M12

 

13 558

20 379

          

Erhållna utdelningar

   

7 917

17 711

Erhållna räntor

   

1 660

1 810

Betalda räntor

   

-2 866

-4 137

Betalda skatter

   

-206

-898

         

 

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.