Moderbolagets resultaträkningar

Moderbolagets resultaträkningar

MSEK

Not

 

Jan–dec 2015

Jan–dec 2014

Nettoomsättning

M2

 

4

4

Kostnader för sålda tjänster

   

Bruttoresultat

   

4

4

Försäljnings- och marknadsföringskostnader

M3

 

-53

-67

Administrationskostnader

M3

 

-1 140

-871

Övriga rörelseintäkter

M4

 

19

34

Övriga rörelsekostnader

M4

 

-91

-16

Rörelseresultat

   

-1 261

-916

Finansiella intäkter

M5

 

11 234

20 907

Finansiella kostnader

M5

 

-3 470

-17 498

Resultat efter finansiella poster

   

6 503

2 493

Bokslutsdispositioner

M6

 

6 376

7 750

Resultat före skatt

   

12 879

10 243

Skatter

M6

 

-1 194

-231

Årets resultat

   

11 685

10 012

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.