Moderbolagets totalresultatrapporter

MSEK

Not

 

Jan–dec 2015

Jan–dec 2014

Årets resultat

   

11 685

10 012

Poster som kan komma att omklassificeras till årets resultat

       

Kassaflödessäkringar

   

614

71

Finansiella instrument som kan säljas

   

-2

3

Skatter hänförliga till tidigare år

   

-9

Skatter avseende övrigt totalresultat

   

-130

-16

Övrigt totalresultat

M7

 

482

49

Summa totalresultat

   

12 167

10 061

         

 

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.