2015 − ett händelserikt år med många förändringar

2015 var ett år med tuffa utmaningar och avgörande beslut om företagets framtida inriktning, samtidigt som nya spännande satsningar gjordes. Vi har tagit viktiga steg för att uppnå vår vision att bli nästa generations telekombolag.
 

En Speak-up line är
tillgänglig dygnet runt och finns på 22 språk.

Förvärvet av Tele2 Norge godkändes av myndigheterna och TeliaSoneras ambition är att erbjuda 98 procent av befolkningen tillgång
till 4G 2016.

TeliaSonera och Arthur D.
Little publicerade en rapport
om internet of things (IoT) - uppkopplade saker - som visar på en snabb tillväxt i Norden. Framsteg inom uppkopplade bilar, smarta hem och digitaliserad vård förväntas bidra till att marknaden
för IoT-lösningar växer.

Efter jordbävningarna i Nepal donerade vi 1 miljon US-dollar till Premiärministerns fond för katastrofhjälp för att hjälpa återuppbyggnaden av landet. Dessutom utlovade Ncell 10 miljoner US-dollar i flerårigt stöd för samma ändamål.

TeliaSonera och Spotify utökade sitt innovationspartnerskap och som en del i det fördjupade samarbetet investerade vi 115 miljoner US-dollar i Spotify.

Närmare 23 000 av våra medarbetare har fullföljt e-utbildningen i Koden för etik och uppförande och nästan samtliga, 4 800 medarbetare, i Eurasien har deltagit i anti-korruptionsutbildning.

Vi tillkännagav att en
process hade inletts för att minska närvaron i region Eurasien och på sikt helt lämna regionen.

Johan Dennelind stöttade offentligt FN:s nya globala mål och samtliga dotterbolag hjälpte till att sprida detta till våra kunder på alla marknader.

Våra litauiska dotterbolag – fastnätsoperatören TEO och mobiloperatören Omnitel – slogs samman, vilket stärker vår kärnverksamhet i Norden och Baltikum.

En uppdaterad Hållbarhetsrapport för januari – juni publicerades inklusive statistik över myndigheters övervakning av enskilda för brottsbekämpning, vilken var översiktligt granskad av revisorerna.

Var tredje till fjärde minut dygnet runt anslöts ett svenskt hem till fiber från Telia.

Vi kom överens om att sälja
vår andel i den nepalesiska operatören Ncell till Axiata, en av Asiens största telekomoperatörer. Vi kommer också att lösa vårt ekonomiska intresse i det lokala ägandet. Transaktionerna är ömsesigt
beroende av varandra.

 

Kvarvarande verksamhet

Finansiell översikt

86 569

Nettoomsättning (MSEK)

25 281

EBITDA före
engångsposter (MSEK)

29,2

EBITDA-marginal (%)

 

17 814

Rörelseresultat före
engångsposter (MSEK)

9 532

Årets resultat (MSEK)

9 362

Årets resultat varav hänförligt till moderbolagets ägare (MSEK)

Kvarvarande och avvecklad verksamhet

Finansiell översikt

 

1,97

Resultat per aktie (SEK)

16 550

Fritt kassaflöde (MSEK)

3,00

Föreslagen utdelning (SEK)

Finansiella nyckeltal

9,3

Räntabilitet på eget kapital (%, rullande 12 månader)

8,9

Räntabilitet på sysselsatt kapital (%, rullande 12 månader)

1,53

Nettolåneskuld/EBITDA före engångsposter (gånger, rullande 12 månader)

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.