Våra intressenter

Att samarbeta med viktiga intressenter – som påverkar eller påverkas av vår verksamhet, direkt eller indirekt – är av yttersta vikt för att få insikt i hur vi långsiktigt skall styra vår verksamhet. Återkopplingen som vi får från dessa intressenter kan påverka vårt sätt att tänka avseende prioriteringar och även på hur vi formulerar vår strategi.

Samarbete med våra intressenter 2015

Consumers

Konsumenter

Hur vi möts

 • Butiker och andra försäljningskanaler (L)
 • Kundtjänst (L)
 • Sociala media (L)
 • Lokala webbplatser (L)
 • Kundundersökningar (R)

Huvudfrågor

 • Nätkvalitet och täckning
 • Värdera sin kund – att ta hand om både nya och lojala kunder
 • ”Tillgänglighet” och lätt att ha göra med
 • Valuta för pengarna - prissättning, dataerbjudanden
 • Att hålla våra löften avseende tjänster och leverans
 • Integritetsskydd och hantering av personlig data

Vårt bemötande

 • Fortsatt utbyggnad av 4G och fiber
 • Ökat fokus på NPS, tillagd som ett koncernstrategiskt nyckeltal
 • Aktivitetsplaner för att identifiera och åtgärda där vi misslyckas uppnå kundlöfte
 • Nya tjänster såsom förpackade OTT-tjänster, familjeerbjudanden och “roam like home”
 • Förenkla erbjudandet, minska antalet prisplaner och olika typer av abonnemang

 

Business customers

Företagskunder

Hur vi möts

 • Butiker och andra försäljningskanaler (L)
 • Dialog med kundansvarig (R)
 • Seminarier och evenemang (R)
 • Kundundersökningar (R)

Huvudfrågor

 • Nätkvalitet och täckning
 • Värdera sin kund – att ta hand om både nya och lojala kunder
 • Att bli en ICT-partner
 • Personlig kundservice från början till slut
 • Att förstå kundens behov för att de skall kunna utveckla sin verksamhet
 • TeliaSonera som en öppen och hållbar affärspartner
 • Integritetsskydd och hantering av personlig data

Vårt bemötande

 • Fortsatt utbyggnad av 4G och fiber
 • Ökat fokus på NPS, tillagd som ett koncernstrategiskt nyckeltal
 • Arbeta mot att bli som en ”tjänsteleverantör”
 • Lansering av en molnbaserad marknadsplats
 • Lansering av konceptet med personlig rådgivare - varje företagskund har en enda kontakt

 

Employees

Medarbetare

Hur vi möts

 • Purple Voice medarbetarundersökning (Å)
 • Medarbetare/arbetstagarråd (R)
 • Ledardialog, lokalt (L)
 • Medarbetarevenemang, lokalt (R)
 • Intranet, koncernnivå och lokalt (L)

Huvudfrågor

 • Effekter av att lämna region Eurasien
 • Förväntningar på och från medarbetare avseende förståelse för och utveckling av nästa generations telekombolag
 • Kompetensskifte – finna de rätta medarbetarna, stötta vid omplaceringar och uppsägningar
 • Öka kundfokus
 • Samarbete mellan funktioner

Vårt bemötande

 • Tvingande aktivitetsplaner för att utveckla samarbete över gränser
 • Aktiviteter inom alla delar inom organisationen för att möta kunden
 • Region Eurasien: evenemang för alla medarbetare, besök av koncernledningen, åtgärder för att skydda medarbetare som har uttalat sig
 • Ytterligare kommunikation angående vad nästa generations telekombolag betyder och vad som förväntas av medarbetare och ledare

 

Financiers

Finansiärer

Hur vi möts

 • Bolagsstämma (Å)
 • Kvartalsrapportkonferenser (R)
 • Investerarmöten (R)

Huvudfrågor

 • Finansiell utveckling och kapitalstruktur
 • Avyttring av region Eurasien, process och resultat
 • Möjligheter och utveckling för regionerna Sverige och Europa
 • Strategi, inklusive sammanslagningar och förvärv
 • Investeringsnivåer
 • Generering av kassaflöden
 • Pågående undersökningar avseende korruption
 • Marknadskonsolidering

Vårt bemötande

 • Utveckling av ny strategi, utsikter och utdelningspolicy
 • Åtgärder vidtagna för att förbättra kassaflödet
 • Öppenhet och samarbete med myndigheter rörande undersökningar avseende korruption
 • Öppenhet kring avyttringen av region Eurasien och dess process
 • Slutförande av förvärvet av Tele2 i Norge, nätdelning med DNA i Finland och Telenor i Danmark

 

Suppliers

Leverantörer

Hur vi möts

 • Avtalsdialoger (L)
 • Möten avseende långsiktig inriktning (L)
 • Revision av leverantörer (R)

Huvudfrågor

 • Uppförandekod för leverantörer, förståelse och löften, krav på nolltolerans för mutor samt korruption
 • Teknologiförändringen och dess påverkan på leverantörer
 • Att bli nästa generations telekombolag, strategisk utveckling tillsammans med leverantörer

Vårt bemötande

 • Stärka inköpsorganisationens kompetens avseende hållbarhet samt med resurser
 • Hållbarhetsrevision av 201 leverantörer på plats
 • Bemanna dotterbolag med inköpsresurser
 • Mer resurser för att möjliggöra den teknologiska förändringen
 • Nya arbetssätt inom inköp för att stötta nya produkt- och tjänsteområden

 

Civil Society

Samhälle

Hur vi möts

 • Organisationer inom ICT- 
  sektorn (L)
 • Seminarier och konferenser (R)
 • Webben (L)

Huvudfrågor

 • Mänskliga rättigheter, yttrandefrihet samt integritetsskydd
 • Fildelning, skydda upphovsrättshavare
 • Övervakning och åtgärder hänförliga till terrorism
 • Affärsetik och anti-korruption i region Eurasien samt inom telekom
 • Skyddande av barn på internet

Vårt bemötande

 • Utöka vår rapportering avseende omfattningen av myndigheters övervakning av enskilda samt lagring av direktaccess
 • Aktivt arbete i Telecommunications Industry Dialogue avseende yttrandefrihet och integritetsskydd
 • Stark åsikt om att TeliaSonera inte skall bestämma vad som är illegalt eller inte på internet
 • Definiera hur vi utmanar okonventionella myndighetsförfrågningar med potentiell allvarlig påverkan på användarnas yttrandefrihet och integritetsskydd
 • Deltagande i flera konferenser om anti-korruption
 • Bildandet av the Telecommunications Integrity Initiative tillsammans med Transparency International

 

Policy-makers and regulators

 

Regulatorer

Hur vi möts

 • Nationella lagstiftare och regulatorer (L)
 • EU-organ (L)
 • Formell skriftlig rådgivning (R)
 • Branschorganisationer (L)

Huvudfrågor

 • Oförutsägbar EU-reglering
 • Överreglering av telekombranschen
 • Kort- och långsiktig frekvensfördelning

Vårt bemötande

 • Deltagande på nationell och EU-nivå som ett enskilt företag och via branschorganisationer för att förbättra lagstiftningens förutsägbarhet
 • Extern intressentdialog för ökad medvetenhet avseende frekvensfördelning och ny lagstiftning

 

Våra viktiga intressentgrupper

Telia hjul

Intervall

Å = Årligen

R = Regelbunden

L = Löpande

För mer information och intressenters åsikter om vårt hållbarhetsarbete, se ”Hållbarhet i TeliaSonera."

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.