Vi vill inte bli något annat. Vi vill bli något mer

Bästa aktieägare och alla ni som följer TeliaSonera. Det enda vi med säkerhet kan säga om framtiden är att den kommer att vara annorlunda än nuet och det som varit och att utvecklingstakten knappast lär avta. Den som nostalgiskt tittar bakåt kommer att bli omsprungen av den som har blicken vid horisonten.

På TeliaSonera ser vi dagligen hur nya aktörer och tjänster utmanar våra tidigare kärnprodukter där marginalerna krymper. Att fortsätta krama en krympande intäktsbas är inget alternativ för oss som vill vara ett attraktivt alternativ för kunder, medarbetare och ägare. Tillväxt kräver nytänkande, förändringsvilja och mod.

Vi vill inte bli något annat. Vi vill bli något mer. TeliaSonera har påbörjat resan mot att bli nästa generations telekombolag.

I korthet handlar det om att använda styrkan i våra nät och befintliga tjänster för att bredda och fördjupa vårt kunderbjudande genom innovation och samarbeten.

Våra företagskunder kommer att få en starkare relation till oss när deras egna system och processer integreras med våra. Privatkunderna förväntar sig att få tillgång till ett myllrande ekosystem av världsledande tjänster och nya banbrytande lösningar – som kan komma – direkt från oss.

Redan idag finns en rik mångfald av kommunikations-plattformar och kunderna kan enkelt byta och pröva nya tekniker och tjänster. Vi ska vara lyhörda och förstå vad kunderna kommer att efterfråga, men också erbjuda tjänster som de inte visste att de behöver.

Vi har alla möjligheter att lyckas med denna breddning och vi märker redan nu hur innovativa företag i alla storlekar vänder sig till oss för samarbeta. Under det senaste året har vi kunnat presentera nya lösningar för allt från ljudböcker till uppkopplade bilar. Vårt samarbete med Spotify har varit så gynnsamt att vi valde gå in som ägare för att ytterligare fördjupa relationen.

Förstärkt konkurrenskraft

TeliaSoneras förändringsarbete handlar inte bara om att lägga till, utan också att ta bort. Vi behöver se över vår effektivitet. Gammal teknik som kräver gamla system tar stora resurser i anspråk och kan inte leverera moderna och framtidssäkrade tjänster till våra kunder. Vi har alltjämt mycket omställningsarbete framför oss men målet är mindre handpåläggning och lägre kostnader som ökar kundupplevelsen och vår konkurrenskraft.

Omställningen från gammal till ny teknik är i högsta grad kunddriven. Varje dag hjälper vi våra kunder att byta gammalt till nytt och viljan att ansluta sig till fibernätet är enorm. Telia Sverige anslöt under året 150 000 svenska hem, det motsvarar en anslutning var tredje till fjärde minut, varje dag, dygnet runt.

Trafiken i våra nät präglas inte längre av samtal och sms. Numera domineras trafiken av tv och film, vilket ställer betydligt större krav på kapaciteten i våra nätverk och kundernas uppkoppling. Ingenting tyder på att ökningstakten kommer att minska. Tvärtom kommer antalet uppkopplade prylar att formligen explodera. Det kommer att ställa stora krav på fortsatta investeringar de närmaste åren.

Lämna region Eurasien ansvarsfullt

Styrelsens beslut att över tid avyttra verksamheten i region Eurasien kommer att förändra TeliaSonera. Å ena sidan har marginalerna i regionen varit goda och historiskt sett har tillväxten varit hög. Å andra sidan har engagemanget i regionen varit problematiskt på många andra sätt. På några av marknaderna har vi okända delägare och svårt att ta hem vinster. Detta och andra utmaningar i regionen har krävt vårt fokus och tagit stora resurser i anspråk. Beslutet att lämna har gett oss och kommer att ge oss fokus, kraft och energi att utveckla verksamheten i Norden och Baltikum, där vi har åttio procent av vår omsättning.

Vi har redan gjort framsteg i arbetet med att hitta nya ägare till verksamheten i regionen och har bland annat kunnat presentera en försäljning av vårt dotterbolag i Nepal. När vi lämnar dessa marknader och tar farväl av duktiga och omtyckta kollegor ska vi göra det så varsamt och så ansvarsfullt som möjligt. Vi vill överlämna en välskött verksamhet med ambitiöst hållbarhetsarbete och nöjda kunder.

Året som gick

Tack vare goda insatser från våra medarbetare under året är vi nu på god väg att forma TeliaSonera för framtiden. En stabil grund är nu lagd och jag är nöjd med de fortsatta förbättringarna på våra kärnmarknader under fjärde kvartalet samtidigt som vi tog första steget till att minska vår närvaro i Eurasien. Till följd av beslutet att avyttra region Eurasien rapporteras den nu som avvecklad verksamhet och resultatet har också påverkats av icke likviditetspåverkande nedskrivningar.

Mot bakgrund av vårt goda kassaflöde under året och vår stabila finansiella ställning föreslår styrelsen en bibehållen utdelning om 3,00 SEK per aktie för räkenskapsåret 2015, vilket är i enlighet med vår tidigare uttalade ambition.

Optimism och framtidstro

Jag är övertygad om att en del av lösningen till vår tids största samhällsproblem går att finna i digital teknik och telekommunikation. Genom att använda modern teknik kan vi erbjuda god och kostnadseffektiv vård till en växande och åldrande befolkning. Potentialen i uppkopplad undervisning och läromedel är enorm. Våra tjänster kommer vara central infrastruktur för människor, företag och samhällen under lång tid framöver.

I vårt hörn av världen finns en lång tradition av innovationslust och utvecklingsoptimism. På samma sätt har TeliaSonera en stolt historia av att bryta ny mark och visa vägen för andra. Det ska vi fortsätta med.

Ett tack till våra aktieägare stora som små för tilltron till vad vi gör.

 

Stockholm den 10 mars 2016

Johan Dennelind

VD och koncernchef

 

 

 

 

 

 

/Web2015/Content/Images/Imported/EN/_Y3Q_0304_01 kopia.jpg

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.